• សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦ បើកគ្របហើយ
    ដោយ គ្រួ ធំ ថ្ងៃទី 06 September, 2018 ម៉ោង 08:45 AM

    ភ្នំពេញ៖  នៅក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានចំនួន១០រូប ទេសរដ្ឋមន្រ្តីមានចំនួន១៧រូប ចំណែកថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីតាមបណ្តាក្រសួងនៅដដែលទាំងអស់។

    ខាងក្រោមនេះជាសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦