• បញ្ចប់តំណែង ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ រាជរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័ន មួយ ចំនួនជាស្ថាពរ
    ដោយ គ្រួ ធំ ថ្ងៃទី 07 September, 2018 ម៉ោង 03:45 PM

    ភ្នំពេញៈព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨ បានឡាយព្រះហស្តលេខា បញ្ចប់តំណែង ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ រាជរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័ន មួយ ចំនួនជាស្ថាពរហើយ ។