អង្គការ គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលកម្ពុជា ហៅកាត់ (CCOC)ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការ ANFREL

ភ្នំពេញៈ អង្គការ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកម្ពុជា ហៅកាត់ (CCOC)បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការ ANFREL មានដូចតទៅ ៈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *