អង្គការ គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលកម្ពុជា ហៅកាត់ (CCOC)ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការ ANFREL

0
67

ភ្នំពេញៈ អង្គការ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកម្ពុជា ហៅកាត់ (CCOC)បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការ ANFREL មានដូចតទៅ ៈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here