ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្រកាសឲ្យដឹងពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលកំពុងឡើងគំហុក

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានប្រកាស​ដំណឹងពីស្ថានភាព ទឹកជំនន់ទន្លេនៅកម្ពុជា ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះទឹកឡើងជិតប្រកាសអាសន្ន ។

ក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *