បុណ្យអុំទូកថ្ងៃទី១ មានអ្នកចូលរួមទស្សនាចន្លោះពី ៥០ទៅ៦០ម៉ឺននាក់និង ប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរ 

របាយការណ៍ដដែល បានឲ្យដឹងទៀតថា នៅថ្ងៃទី១នេះ មានទូកចូលរួមប្រកួតចំនួន២៩៥ទូក រួមមាន៖ ទូកអុំចំនួន១៦៤ទូក ស្រី១ទូក, ទូកចែវចំនួន៣៣ទូក ស្រី១ទូក, ទូកអន្តរជាតិចំនួន៩៨ទូក ស្រី២ទូក និងចំណុះទូកចំនួនសរុប១៩.០១៧នាក់ ស្រី១៤១នាក់៕ ប្រសើរ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *