លុបលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់អតីតតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ៥៦រូប

ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវលុបលិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការការទូត៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *