សហភាពអឺរ៉ុប ព្រមានដកកម្ពុជា ចេញពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធ ដោយអះអាងថា វាគឺជាវិធានការចុងក្រោយ

 ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប ទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើការព្រមានដក ប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធ ដោយអះអាងថា វាគឺជាវិធានការចុងក្រោយ ប្រសិនបើរាល់កិច្ចខិតខំតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ ដើម្បីស្តារឡើងវិញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិការងារ និងនយោបាយ នៅកម្ពុជា ត្រូវបរាជ័យ។
ខាងក្រោមជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការ របស់ គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប ទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ៈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *