ភ្លៀងបន្តធ្លាក់ពីថ្ងៃ ១ ដល់ ៦ វិច្ឆិកា ២០១៦

ភ្នំពេញះ តាមការប្រកាសឲ្យដឹង ពីក្រសួងធនធានទឹកនិង ឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់នៅតាមតំបន់ មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦  ។ តាមការប្រកាសឲ្យដឹងដូចខាងក្រោមៈ

%e1%9e%a7%e1%9e%8f%e1%9e%bb%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%99%e1%9e%98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *