សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦ បើកគ្របហើយ

ភ្នំពេញ៖  នៅក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានចំនួន១០រូប ទេសរដ្ឋមន្រ្តីមានចំនួន១៧រូប ចំណែកថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីតាមបណ្តាក្រសួងនៅដដែលទាំងអស់។

ខាងក្រោមនេះជាសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *