តែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី សរុប១៩រូប

ភ្នំពេញ៖  នៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបង្ហាញនូវតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយកមន្ត្រីចំនួន១៩រូប ដូចខាងក្រោម

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *