បញ្ចប់តំណែង ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ រាជរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័ន មួយ ចំនួនជាស្ថាពរ

ភ្នំពេញៈព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨ បានឡាយព្រះហស្តលេខា បញ្ចប់តំណែង ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ រាជរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័ន មួយ ចំនួនជាស្ថាពរហើយ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *