ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 954 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 1046 នាក់ និងស្លាប់ 27 នាក់

ចេញផ្សាយ÷08.07.2021

ភ្នំពេញ÷យោងតាមឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដានេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបាន
រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 954 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 1046 នាក់ និងស្លាប់ 27 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 818 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 136 នាក់

បើគិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មាន÷
– អ្នកឆ្លងសរុប= 58,057 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 50,020 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 825 នាក់ ៕
ប្រសើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *