ហេតុ​អ្វីធ្លាក់​ដុំ​ទឹកកក​នៅពេល​ភ្លៀង? ស្តាប់ការពន្យល់របស់ក្រសួង​ធនធានទឹក​

ភ្នំពេញះក្រសួង​ធនធានទឹក បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ​ធ្លាក់​ដុំ​ទឹកកក​នៅពេល​ភ្លៀង​ ដែលយើងសូមដកស្រង់ការពន្យល់ដូចខាងក្រោមះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *