ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមានដកហូតអាជ្ញាបណ្ណគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំ

0
313

ភ្នំពេញៈ ថ្មីនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមាននឹងដកហូតអាជ្ញាបណ្ណគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមៈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here