ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមានដកហូតអាជ្ញាបណ្ណគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំ

ភ្នំពេញៈ ថ្មីនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមាននឹងដកហូតអាជ្ញាបណ្ណគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមៈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *