ក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសតែងតាំង និងប្តូរមុខតំណែង នាយទាហានមួយចំនួន

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃទី ៨ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងមកនេះ ក្រសួងការពារជាតិ បាន ប្រកាសតែងតាំង និងប្តូរមុខតំណែង នាយទាហានមួយចំនួន ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *