សមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ តវ៉ាក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ(ស្រាបៀរអង្គរ)បញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ

 

 

 

ព្រះសីហនុៈ ថ្មីៗនេះ សមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ តវ៉ាចំពោះនាយកក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ(ស្រាបៀរអង្គរ)ដែលបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ របស់ក្រុមហ៊ុននេះ ប៉ះពាល់ដល់សមាជិកជាអ្នកបើកបរ៧៩នាក់ អត់ការងារធ្វើ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ សមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *