មន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញ បន្តអាជ្ញាប័ណ្ណជូន កាសែត-គេហទំព័រ កម្ពុជាខ្ញុំ (mcn.news)

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ពី កាសែត – គេហទំព័រ កម្ពុជាខ្ញុំ បានបម្រើវិស័យព័ត៌មានជាច្រើនឆ្នាំ ដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអាន និយមចូលចិត្ត តាមដានព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅ អង្គភាពមួយនេះ និងដោយគោរពច្បាប់ស្តីពីរបបព័ត៌មាន តាមការណែនាំរបស់ក្រសួង ព័ត៌មាននោះ មន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាព កាសែត – គេហទំព័រ កម្ពុជាខ្ញុំ (My Cambodia News) (mcn.news) បន្តធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ តទៅទៀត ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *