លោក គង់ គាំ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្តល់និតិសម្បទាឡើងវិញ

ភ្នំពេញៈថ្មីៗនេះ លោក គង់ គាំ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្តល់និតិសម្បទាឡើងវិញ តាមព្រះរាជក្រិត្យដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *