គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបក្សភ្លើងទៀន

ភ្នំពេញ : គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានប្រមាថកាតទានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស ភាពត្រឹមត្រូវ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណបក្សប្រជាជន។
ដោយសារសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណបក្សភ្លើងទៀន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចាត់ទុកថា បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ភាពត្រឹមត្រូវ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែល ជាគណបក្សកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជា។ ក្នុងបរិការណ៍នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចេញសេចក្តី ថ្លែងការណ៍ដូចខាងក្រោម÷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *