រាជរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំតុលាការកំពូល រំលាយគណបក្សចំនួន ៩

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅ ប្រធានតុលាការកំពូល ស្នើសុំ រំលាយគណបក្សចំនួន ៩ ដែល មានដូចខាងក្រោម ៈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *