អភិបាលរងរាជធានី បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានផ្សារទាំងអស់

ភ្នំពេញ​៖​ប្រធាន​ផ្សារ​ទាំងអស់ក្នុងរាជធានី ភ្នពេញ​ត្រូវបាន​កោះប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ​ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្ថែម​សារាចរ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី​ការ​លុប​ការបង់ថ្លៃ​ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋ​លក់ដូរ​តាម​កញ្ច្រែង កញ្ជើរ ល្អី​។​

​កិច្ចប្រជុំ​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក មាន ចាន់​យ៉ា​ដា អភិបាលរង រាជធានី​ភ្នំពេញដោយ មានការ​ចូលរួម​ពី​ប្រធាន​និង​តំណាង​ប្រធាន​ផ្សារ​ទូទាំង រាជធានី​ប្រមាណ​ជាង​៥០​នាក់​ប្រយោជន៍មានវិថានការណ៍លុប​ការបង់ថ្លៃ​ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​លក់ដូរ​តា​មក​ញ្ជ្រែ​ង កញ្ជើ ល្អី ដើម្បី​ជួយ​សំរួល​ដល់​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ ក្នុង​គោលបំណង​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៕អូន ធួក​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *