អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានករណីប៉ូលិសសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ទារប្រាក់ប្រចាំខែពីសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន អាជីវករ ជាង១០០ទីតាំង

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *