សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម វេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី១៧ របស់ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា

ចេញផ្សាយ:20.12.2020

ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីបើកវេទិកាពេញ១ព្រឹក រហូតដល់ដល់រសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម នៃវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី ១៧ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម÷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *